» Kształcenie na odległość

Kształcenie na odległość

Podstawa Prawna:

Ustawa Prawo Oświatowe art. 30c

Rozporządzenie MEN  z dnia 20.03.2020 r w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Szanowni Rodzice i Uczniowie!

Informuję, że od dnia 25 marca 2020 r.  zajęcia w Zespole Szkół Publicznych w Suchożebrach odbywać się będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w szczególności z wykorzystaniem:

  • materiałów i platformy edukacyjnej udostępnionych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej pod adresem epodreczniki.pl,
  • materiałów dostępnych na stronach internetowych MEN, stronach internetowych jednostek podległych temu ministerstwu lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych centralnej komisji egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,
  • materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,
  • innych materiałów wskazanych przez nauczyciela;
  • przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia;
  • z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem;
  • przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko lub ucznia w domu – w przypadku dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, edukacją wczesnoszkolną, wczesnym wspomaganiem rozwoju, zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Zajęcia kształcenia na odległość będą realizowane w naszej Szkole w ramach obowiązującego przed dniem wejścia w życie rozporządzenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami.

Obowiązkiem ucznia będzie podejmowanie aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia. Szczegółowy sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności nauczyciele określą w wymaganiach edukacyjnych kształcenia na odległość z poszczególnych przedmiotów.

Wszelkie informacje szczegółowe będą przekazane Państwu i Wam Drodzy Uczniowie systematycznie, po ustaleniach z nauczycielami, poprzez dziennik elektroniczny.

Elżbieta Żelazowska

Dyrektor

ZSP w Suchożebrach