Deklaracja dostępności

Zespołu Szkół Publicznych im. Henryka Sienkiewicza w Suchożebrach, ul. Siedlecka 8, 08-125 Suchożebry, tel. 25 631 45 06

Placówka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: zsp.suchozebry.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2021-10-09
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-02-19

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

a) niezgodność z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:
– niektóre treści nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. tabele, wykresy, obrazki, elementy nawigacyjne, odnośniki, listy, formularze itp.),
– część dokumentów zamieszczonych na stronie jest nieprzeszukiwalna – są to np. skany dokumentów opublikowane przed dniem wejścia w życie w/w ustawy,
– nie wszystkie pliki do pobrania są opatrzone informacją o formacie i rozmiarze,
b) nieproporcjonalne obciążenie:
– nie dotyczy
c) treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów:
– multimedia opublikowane przed dniem 15 marca 2021 r.,
– dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 15 marca 2021 r., chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego,
– treści, których nie można przedstawić w sposób dostępny cyfrowo, gdyż utworzenie dostępnej cyfrowo prezentacji:
– wiązałoby się z utratą autentyczności powielanego elementu lub nie jest możliwe z przyczyn technicznych lub wiązałoby się z poniesieniem nadmiernych kosztów;
– treści niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualniane lub niepoddawane po dniu 15 marca 2021 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji.

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 20 września 2020 r. na podstawie samooceny opartej na treści standardu WCAG 2.1 oraz z wykorzystaniem darmowych walidatorów WCAG dostępnych online.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 15 lutego 2022r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku wystąpienia problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą wyznaczoną do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej drogą elektroniczną na adres email: sekretariat@zsp.suchozebry.pl, lub pisemnie na adres:
Zespół Szkół Publicznych im. Henryka Sienkiewicza w Suchożebrach,
ul. Siedlecka 8, 08-125 Suchożebry,
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Kontaktować się można także telefonicznie pod numerem
25 631 45 06.

Każdy ma prawo wystąpić do Zespołu Szkół Publicznych im. Henryka Sienkiewicza w Suchożebrach z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej lub elementu strony internetowej zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U.2019.848 z dnia 2019.05.08). Zapewnienie przedmiotowej dostępności cyfrowej następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej nie będzie możliwe w w/w terminie to Zespół Szkół Publicznych im. Henryka Sienkiewicza w Suchożebrach niezwłocznie powiadomi osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową wskazanej strony internetowej lub elementu strony internetowej, jednak nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia
integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

W przypadku gdy Zespół Szkół Publicznych im. Henryka Sienkiewicza w Suchożebrach nie będzie w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej zgodnie z żądaniem, to niezwłocznie powiadomi osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskaże alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub wskazanego elementu strony internetowej, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia do podmiotu publicznego skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.
Skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosicsie-do-rzecznika-praw-obywatelskich
Informacja o dostępności architektonicznej:
Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla
osób niepełnosprawnych:
Przed budynkiem szkolnym znajduje się bezpłatny parking dla pracowników, nauczycieli,
rodziców i interesantów. Na parkingu nie wydzielono miejsca dla osób niepełnosprawnych.
Osoby niepełnosprawne mogą jednak podjechać bezpośrednio do wejścia głównego
prowadzącego do szkoły.
Opis dostępności wejść do budynku:
Budynek Zespołu Szkół Publicznych w Suchożebrach posiada pięć wejść:
• Jedno wejście główne do szkoły od strony ulicy Siedleckiej, posiada podwójne
dwuskrzydłowe drzwi, częściowo przeszklone. Wejście nie posiada schodów ani
progu i jest dostępne dla osób niepełnosprawnych, w tym na wózku i przeznaczone
jest dla uczniów, nauczycieli, pracowników, rodziców i interesantów.
• Drugie wejście od strony ulicy Siedleckiej, prowadzi do Przedszkola Publicznego w
Suchożebrach i składa się z dwuskrzydłowych drzwi częściowo przeszklonych. Aby
dostać się na parter budynku należy pokonać dwa schodki; wejście przeznaczone jest
dla pracowników, nauczycieli, dzieci, rodziców i interesantów przedszkola;
• Trzecie wejście do szkoły, to dwuskrzydłowe wejście do łącznika przy hali sportowej.
Wejście wyposażone jest w schodki oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych na
wózkach.
• Czwarte wejście od szczytu szkoły prowadzi do bloku żywieniowego i jest
przeznaczone dla personelu kuchennego zatrudnionego w szkole.
• Piąte wejście od placu zabaw w przedszkolu to wejście awaryjne przeznaczone dla
dzieci i pracowników przedszkola. Wejście nie zawiera schodów i progów.
• Na hali sportowej znajdują się ponadto dwuskrzydłowe drzwi ewakuacyjne,
przeznaczone dla uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły, do których prowadzi
podjazd dla osób niepełnosprawnych na wózkach (wejście szóste)
• Od strony szczytowej hali sportowej, na parterze znajdują się drzwi ewakuacyjne z
podjazdem dla osób niepełnosprawnych (wejście siódme).
• Od strony szczytowej hali sportowej, na pierwszym piętrze znajdują się drzwi
ewakuacyjne dla uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły (wejście ósme).
Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

Szkoła składa się z dwóch połączonych korytarzami budynków. Trzy kondygnacje łączą trzy
klatki schodowe. Na każdą kondygnację prowadzą schody dwuetapowe z płytą spocznikową.
Dwie klatki schodowe służą do komunikacji, trzecia jest zamknięta i stanowi przejście
awaryjne miedzy przedszkolem a szkołą.
Na pierwszej kondygnacji znajduje się korytarz, szatnie, biblioteka, klub dziecięcy,
przedszkole, hala sportowa, gabinet pielęgniarki i toalety, w tym toaleta dla osób
niepełnosprawnych i pomieszczenia magazynowe.
Na drugiej kondygnacji mieszczą się sale lekcyjne, sekretariat, gabinet dyrektora i
wicedyrektora, pokój nauczycielski, kuchnia i stołówka szkolna, świetlica oraz toalety.
Na trzeciej kondygnacji umieszczone są sale lekcyjne z zapleczami, gabinet logopedy, gabinet
psychologa i pedagoga i toalety.
Klatki schodowe umożliwiają swobodne przemieszczanie się osób. Szkoła nie posiada windy.
Opis dostosowań, na przykład pochylni, platformy, informacji głosowych, pętli
indukcyjnych.
Szkoła nie posiada pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
Informacja o prawie wstępu z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
Interesanci mogą wchodzić do budynku z psem asystującym lub z psem przewodnikiem.
Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu:
Brak takiej możliwości.
Toaleta:
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze przy hali sportowej.